POJISTNÉ LHŮTY

Pojistné lhůty dle zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě:

Lhůta pro přijetí návrhu 1 měsíc
Lhůta pro přijetí návrhu, je-li podmínkou uzavření lékařská prohlídka 2 měsíce
Lhůta pro vyjádření 2. strany 1 měsíc
Promlčení práva na plnění z pojištění 3 roky
Promlčení práva na plnění z životního pojištění 10 let
Splatnost pojistného 1. dne pojistného období
Lhůta pro vyjádření nesouhlasu se změnou pojistného 1 měsíc
Lhůta pro ukončení šetření pojistitele 3 měsíce
Přerušení pojištění při nezaplacení pojistného do 2 měsíců od splatnosti
Lhůta pro zaplacení pojistného po datu splatnosti nejméně 1 měsíc
Lhůta pro výpověď pojištění 2 měsíce od uzavření
Lhůta pro výpověď pojištění po pojistné události (PU) 3 měsíce od doručení oznámení o PU
Lhůta pro odstoupení od smlouvy 2 měsíce
Lhůta pro odstoupení od smlouvy sjednané na dálku 14 dnů
Lhůta pro vrácení pojistného při odstoupení 30 dnů
Plnění v případě sebevraždy pokud pojištění trvalo nepřetržitě nejméně 2 roky
Redukce pojistné částky soukromého pojištění pokud bylo pojistné za dobu stanovenou ve smlouvě a nebylo zaplaceno další pojistné ve stanovené lhůtě
Redukce pojistné doby soukromého pojištění pokud je redukovaná PČ nižší než stanovené limity
Právo na odkupné pokud v životním pojištění bylo zaplaceno pojistné za dobu nejméně 2 roky
Lhůta pro sdělení výše odkupného na žádost pojistníka 1 měsíc
Lhůta splatnosti odkupného 3 měsíce
Možnost redukovanou částku/dobu opět vrátit na původní hodnoty pokud tak bylo ve smlouvě dohodnuto
Čekací doba v pojištění pro případ nemoci max. 3, resp. 8 měsíců
Čekací doba v pojištění pro případ ošetřovatelské péče max. 3 roky