SLOVNÍČEK POJMŮ

 • Asistence = aktivní pomoc poskytovaná v případě nouze osobě oprávněné podle pojistné smlouvy. Asistence bývá součástí cestovního pojištění nebo havarijního pojištění a zahrnuje služby jako např. zajištění náhradních dokladů a ubytování, odtah poškozeného vozidla, zajištění náhradní dopravy.
 • Bonus za bezeškodní průběh = smluvně zaručená sleva na pojistném poskytovaná v rámci pojištění motorových vozidel za určité období bez nehody. 
 • = běžný účet.
 • Doba vzniku pojistné události = okamžik, ve kterém došlo k pojistné události.
 • Flotilové pojištění = pojištění, které přináší slevu na pojistném při pojištění více než jednoho vozidla.
 • Havarijní pojištění = komplexní pojištění motorových vozidel, jejich součástí a vybavení před poškozením či zničením v důsledku živelní události, dopravní nehody, úmyslného poškození, odcizení nebo loupeže.
 • Hlavní pojištění = životní pojištění, které lze sjednat samostatně.
 • IŽP = investiční životní pojištění = je velmi flexibilní pojištění, které Vás zajistí v případě nečekaných událostí, naspoří finance a ušetří daně.
 • Konec pojištění = okamžik, ke kterému má podle pojistné smlouvy skončit platnost pojištění.
 • KŽP = kapitálové životní pojištění = při podpisu smlouvy se pojišťovna zavazuje k vyplacení konkrétní částky při dožití se konce pojištění, jde o produkt s garantovanou výplatou.
 • Likvidace pojistné události = souhrn činností spojených s vyřizováním pojistné události. Začíná šetřením povinnosti pojišťovny plnit a zkoumáním rozsahu této povinnosti, končí stanovením výše pojistného plnění a jeho vyplacením.
 • Likvidátor = pracovník pojišťovny, který provádí likvidaci pojistných událostí. Stanovuje míru oprávněnosti nároku klienta a určuje výši pojistného plnění.
 • Malus = smluvní přirážka na pojistném za nepříznivý škodní průběh, je opakem bonusu.
 • Obchodní podmínky = dokument vydávaný pojistitelem, který obsahuje přehled poplatků, limitů a jiných údajů, které se používají v pojištěních sjednaných s pojistitelem a na které se odvolává pojistná smlouva; obchodní podmínky jsou obvykle dostupné v sídle pojistitele a na internetu.
 • Obmyšlený = osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.
 • Oprávněná osoba = osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.
 • Počátek pojištění = okamžik určený v pojistné smlouvě, od kterého vzniká pojistiteli povinnost vyplatit pojistné plnění, nastane-li pojistná událost a jsou splněny další podmínky určené v pojistných podmínkách.
 • Pojistitel = pojišťovna.
 • Pojistka = doklad o pojištění, písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy.
 • Pojistná částka = nejvyšší plnění z pojistné události dohodnuté v pojistné smlouvě.
 • Pojistná doba = doba, na kterou bylo pojištění mezi pojišťovnou a klientem sjednáno. Jejím uplynutím pojištění zanikne.
 • Pojistná smlouva = právní dokument vyjadřující konkrétní podmínky pojištění, na jehož základě vzniká smluvní pojištění právnických a fyzických osob.
 • Pojistná událost = nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.
 • Pojistné = cena za poskytování pojišťovacích služeb, kterou platí pojistník.
 • Pojistné nebezpečí = možná příčina vzniku pojistné události.
 • Pojistné období = interval pro placení pojistného dohodnutý v pojistné smlouvě (běžné pojistné).
 • Pojistné plnění = peněžní částka vyplacena jednorázově nebo formou důchodu (renty), kterou je pojišťovna v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami povinna vyplatit, nastane-li pojistná událost.
 • Pojistné podmínky = vymezení pojistných rizik, které se pojišťovna zavazuje krýt do výše stanovené pojistnou smlouvou.
 • Pojistné riziko = míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události.
 • Pojistník = osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
 • Pojistný rok = období začínající technickým počátkem pojištění a končící dnem bezprostředně předcházejícím datu prvního výročí a dále období začínající výročím a končící dnem bezprostředně předcházejícím nejbližšímu následujícímu výročí.
 • Pojištění = druh peněžní služby, kdy pojistitel za úplatu poskytuje pojistnou ochranu - vyplácí pojistné plnění pokud dojde k pojistné události.
 • Pojištění obnosové = pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.
 • Pojištění odpovědnosti za škody = pojištění pro případ, že pojištěný způsobí škodu třetím osobám. Má pak právo, aby v případě takové události za něho pojišťovna tuto škodu uhradila. Nejvýznamnějším pojištěním tohoto druhu je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nazývané povinné ručení.
 • Pojištěný = osoba, na jejíž život, zdraví nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje.
 • Povinné ručení = povinně smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel. Z povinného ručení jsou hrazeny škody na majetku, zdraví, životě nebo škody ve formě ušlého zisku, které řidič způsobí třetí osobě či osobám při provozu vozidla.
 • Přímý prodej pojištění = prodej pojištění prostřednictvím telefonu nebo internetu.
 • Připojištění = doplňkový druh pojištění, který se sjednává společně s hlavním druhem pojištění na jedné pojistné smlouvě.
 • Registr vozidel = evidence vozidel a vlastníků/provozovatelů těchto vozidel.
 • Roční pojistné = pojistné, které pojistník zaplatil za rok pojištění.
 • Segmentace = používá se (na základě analýzy statistických dat) k výpočtu výše pojistného, zohledňuje nejen údaje o vozidle, ale také řadu údajů o samotném řidiči a umožňuje tak spočítat každému řidiči pojištění na míru.
 • Spoluúčast = spoluúčastí je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se oprávněná osoba podílí na pojistném plnění. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.
 • Škodní událost = skutečnost spojená se vznikem škody, která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.
 • TANK = (všechny poplatky/budoucí hodnota ideální investice), tj. koeficient, který sleduje u IŽP veškeré zaplacené poplatky a udává, o kolik procent méně dostane klient oproti situaci, kdy by dosáhl 6% zhodnocení u bezpoplatkového instrumentu. TANK 30 ve výši 20 % znamená, že kdyby se vložené prostředky zhodnotily za třicet let na 100 tis. Kč v beznákladového produktu, bude stav účtu klienta obsahovat částku 80 tis. Kč.
 • Technický počátek pojištění = den dohodnutý v pojistné smlouvě, který je dnem, kdy vzniká pojistníkovi povinnost platit pojistné.
 • TÚM = technická úroková míra = je zhodnocení pojistné rezervy, jejíž výše je dána pojistně-technickými výpočty a která je rozhodně nižší než celková výše klientem zaplaceného pojistného (viz dále). Není to zhodnocení prostředků klienta, které do produktu vložil!!!
 • Úraz = neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.
 • Výročí = den v době platnosti pojištění, který se datem (dnem a měsícem) shoduje s datem technického počátku a který není technickým počátkem.
 • Zajištění (v pojišťovnictví) = pojištění pojišťovny.
 • Zelená karta = mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) uvedeného v tomto osvědčení.
 • Zprostředkovatel = osoba, která zajišťuje uzavření pojistné smlouvy mezi klientem a pojišťovnou. Pojišťovna za získání klienta zprostředkovateli vyplácí provizi neboli odměnu, získanou obvykle z pojistného.
 • Zvláštní pojistné podmínky = pojistné podmínky vztahující se na jednotlivé druhy pojištění nebo připojištění.
Definice nízkonákladového IŽP:
Produkt IŽP lze nazývat nízkonákladovým, pokud jsou zároveň splněny všechny 3 následující podmínky:
 1. Podmínka PER (product expense ratio) Ukazatel PER musí být nižší než 10 % pro 2 modelové příklady s pojištěným ve věku 30 let a dobou trvání 30 let a s pojištěným ve věku 40 let a dobou trvání 20 let. Pojistné je placeno po celou dobu měsíčně ve výši 1 000 Kč.
 2. Podmínka TER (total expense ratio) V rámci produktu je nabízen investiční fond se zaměřením na evropské akcie (benchmarkem je obecně uznávaný index evropských akcií, např. EuroStoxx50) a syntetická hodnota TER tohoto fondu je nižší než 1,5%. Zároveň produkt umožňuje investovat 100 % pojistného do tohoto fondu. V nabídce je současně český dluhopisový fond se syntetickým TER nižším než 1,0 %.
 3. Podmínka DER (death expense ratio) Měsíční pojistné pro muže ve věku 30 klet na rizikovou částku 1 000 000 Kč je nižší než 100 Kč a obdobně pojistné pro muže ve věku 40 let je nižší než 200 Kč. (Hodnoty pojistného „mezi“ věky leží pod lineární spojnicí uvedených hodnot.)